Energie en ruimte markeren 2017

Door: Jaap Jepma8 januari 2018

Tjonge, amper een week na de jaarwisseling staan we al weer midden in de uitvoering van het werk. De kerstdagen vlogen voorbij, met niets doen, lekker eten, klussen, sporten, lezen en familie. We hebben zin in het nieuwe jaar, want er staan weer prachtige opdrachten op de lijst. Sommige lopen nog door uit 2017, met andere beginnen we ‘funkelnagelneu’. Op het afgelopen jaar kijken we met trots en tevredenheid terug. We waren letterlijk en figuurlijk met veel energie aan de slag! En we hebben zelf weer veel geleerd! Hieronder een impressie van de berg werk die we hebben verzet.

Actief in drie provincies

30% van onze uren realiseerden we in 2017 voor de drie noordelijke provincies. Een flink deel daarvan bracht ons in de provincie Groningen, waar we intensief aan de slag mochten met een dialoog over de energietransitie. Tijdens zo’n 20 bijeenkomsten spraken we met bewoners, belangenorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen over de noodzakelijke ruimte voor duurzame energie en de voorwaarden waaronder de transitie vorm kan krijgen. Waar zijn de kansen voor duurzame energie? Welke duurzame energiebronnen spreken ons aan? En als we aan de slag gaan, hoe dan? En wie bepaalt het draagvlak? In diezelfde provincie werkten we ook met regelmaat aan kennisdelen en de interactie tussen bewoners, NAM en CVW in het mijnbouwdossier.

In de provincie Drenthe zijn we veel aan de slag geweest op het brede terrein van de groene grondstoffen, om bij te dragen aan een economie die niet langer gebaseerd is op fossiele grondstoffen. Naast veel ‘makelen en schakelen’ in de provincie, trokken we met de opdrachtgever onder andere ook op naar (de Drentse ambassade in) Den Haag en een Europese biobased businessbeurs in Brussel. Met groene grondstoffen in de biobased economie zoeken we naar het écht sluiten van kringlopen en gaan we een tikje verder dan de circulaire economie, die ook sterk leunt op recycling en dus ook olie-gebaseerde producten langer in de keten houdt.

In de provincie Fryslân lag de nadruk in ons werk wat minder op de energietransitie, maar meer op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landschap. Biodiversiteit en landschap zijn thema’s die hoog op de Friese agenda staan en zo werden we onder meer betrokken bij ontwikkelingen rondom (nieuw) natuurbeleid, weidevogels en agrarisch natuurbeheer. In projecten gaat het dan al snel over het dringen in de openbare ruimte om aan alle functies die we in het landschap graag willen een plekje te geven. Hoe verhouden ruimte voor landbouw en de noodzakelijke impact van de energietransitie zich tot elkaar? Hoe verhoudt een beleefbaar landschap zich tot de zo gewenste biodiversiteit? En de behoefte aan kleinschaligheid zich tot de ruimte voor innovatief ondernemen? 

De slag van ‘wat’ naar ‘hoe’ voor gemeenten

16% van onze uren hebben we in opdracht van gemeenten en hun samenwerkingsverbanden uitgevoerd. In de noordelijke provincies hadden we in 2017 12 verschillende opdrachtgevers in dit deel van onze portefeuille. Gemeenten lijken het antwoord op de vraag ‘wat’ ze willen bereiken in 2017 wel op orde te hebben, de uitdaging voor de huidige periode is de verkenning van antwoorden op de vraag ‘hoe’ en ‘met wie’ gaan we dat doen. Voor sommige opdrachtgevers mochten we kwartiermaker zijn in de zoektocht naar een actieve wisselwerking tussen burger en overheid in het energiedossier (gemeente De Wolden), bij anderen lag de focus op een gezamenlijke zoektocht naar alternatieven voor onze ‘gasverslaving’ (ANNO-gemeenten). Het thema ‘warmte’ dook als nieuwkomer ook vaker op in ons werk (Platform Warmtenet).

Kennis en innovatie

36% van onze ureninzet ging naar kennisinstellingen. Vier grotere opdrachtgevers bepaalden in deze hoek onze werkzaamheden. Een fors deel van de inzet vond plaats op het brede terrein van groene grondstoffen, nieuwe ontwikkelingen in de biobased economy en kennismanagement. Het samenwerkingsverband GreenPAC is daarin een onderscheidende klus. De variëteit in ons werk voor opdrachtgevers uit de kennishoek was groot: publiciteit realiseren voor innovaties (GreenPAC), ondernemersinitiatieven verbinden met kennispartners (Platform Bèta Techniek, NHL), marketingplannen maken en (interne) organisatieontwikkeling faciliteren (Tresoar) . Bij verschillende organisaties was er ook de vraag om te ondersteunen bij de omslag naar ‘opgave gestuurd werken’. 

Transparante bedrijfsvoering

8% van onze werkzaamheden hebben we in opdracht van bedrijven gedaan. Daar zaten heel grote bedrijven tussen die wereldwijd opereren (Friesland Campina, Rabobank), maar ook kleiner MKB uit de regio. Meestal had het werk betrekking op vragen die te maken hebben met een transparante bedrijfsvoering in een zich snel ontwikkelende economie. Hoe hanteren we de snelheid van noodzakelijke transities, wat betekenen die voor ons werk en voor de relatie tussen directie en medewerkers? Op welke manier betrek je daar alle partners in de keten juist in? Wat betekent het voor de samenwerking met stakeholders? Het leverde prachtige gesprekken op met veel nieuwe inzichten waar we in 2018 ons voordeel mee doen!

Maatschappelijke organisaties zoeken de samenleving

10% van ons werk hebben we in opdracht van maatschappelijke organisaties uitgevoerd. De meeste daarvan hadden een achtergrond op het gebied van natuur en landschap. In alle gevallen ging het bij deze werkzaamheden over het verkennen en faciliteren van de dialoog met achterban en samenleving. Landschapspijn, energietransitie, biomassa en biodiversiteit waren de belangrijkste thema’s. Onze opdrachtgevers (Milieufederaties, IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) organiseerden open gesprekken, congressen en debatten om kennis, ideeën, wensen en belangen met elkaar te delen en te onderzoeken op welke manier je in lastige dossiers toch gezamenlijk kunt optrekken.

Waar we het niet over hebben

Door het jaar heen waren er ook weer klussen die we met veel plezier uitvoeren, maar waar we het niet over hebben met anderen. Je ziet ze ook niet op onze website terug of in dit overzicht. In die opdrachten speelt vertrouwelijkheid een grote rol. Vaak worden we gevraagd om als onafhankelijke gespreksleider een rol te spelen in conflictsituaties, vertrouwelijke of informele gesprekken. Dat kan tussen een overheid en bewoners zijn, of een bedrijf en zijn omgeving, of een directeur met organisatieleden of een bestuur met de OR. We doen dat buiten de schijnwerpers, uit het oog van de pers, met respect voor ieders belang. Op dat werk zijn we trots, juist vanwege het grote vertrouwen dat we zelf dan krijgen.

En 2018 dan?

We zijn weer fris begonnen in een nieuw jaar. We krijgen volop de ruimte om met onze opdrachtgevers aan de slag te zijn in complexe, ambitieuze opdrachten. In Fryslân opnieuw op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling en landschap, in Groningen met de energietransitie en de wens om gasloos te zijn en in Drenthe rondom biobased ondernemen in een circulaire economie. Onze opdrachtgevers zijn ook nu weer heel divers en onze rol is, zoals altijd, die van deskundige en betrouwbare, onafhankelijke partner. We zien bewonersinitiatieven die zich krachtig organiseren om gesprekspartner te zijn voor overheden en bedrijven, we hebben overheden die zich heroriënteren op hun eigen rol en positie en zich voorbereiden op ‘modern bestuur’. Er zijn bedrijven en kennisinstellingen die vol vaart de toekomst tegemoet gaan en zich verbinden met hun omgeving. En er is een geweldige gezamenlijke speurtocht gaande hoe we ons in die complexiteit tot elkaar verhouden. Het wordt spannend in 2018. En mooi! Het wordt prachtig in 2018. Dat zweer ik je!     

 

Jaap

Terug naar overzicht