Helpen bij het verwerven van betrokkenheid en het maken van afgewogen keuzes. Dàt is wat we doen. Anderen hebben het vaak over draagvlak, wij vinden dat eigenlijk een wat vage term. Want wie bepaalt het draagvlak? En waar bestaat dat dan uit? Een zorgvuldig proces, goede informatievoorziening, een eenduidige boodschap en een opdrachtgever met visie…daar gaat het in onze visie op communicatie om. Als je die basis op orde hebt, dan kun je afgewogen keuzes maken waar tenminste begrip voor is. En dan heb je een proces dat iedereen als transparant en acceptabel ervaart. Dat geeft ruimte om koers te kiezen bij lastige ontwikkelingen en opgaven. Al het werk dat daar bij hoort, van strategisch advies tot en met de uitvoering, doen we graag, het zit in ons 'DNA'. We versterken onze opdrachtgevers met kennis van de inhoud, de netwerken en de juiste werkvormen. Wij zijn er voor grip op ieders communicatie, van strategie tot project en van eenvoudig tot weerbarstig! Hoe we dat doen? Door heel goed te luisteren en voor kwaliteit te kiezen. En door onze onafhankelijke rol te koesteren! Bij het organiseren van een congres, het verzorgen van de procesbegeleiding, het laten maken van print en digitale middelen of bij het uitvoeren van haalbaarheidsstudies staan wij voor onze drie C’s: consistent, consequent en congruent.

Ruimte & Omgeving

In stad en land en de ruimte daar omheen werken wij aan projecten en processen mee. Zijn er complexe ontwikkelingen in de leefomgeving? Wit u samen met gebruikers een gebied (her)inrichten? Wilt u ruimte bieden aan innovaties die spanning geven op het bestaande gebruik? Gaat het om water of om land? Veel van de projecten die we doen spelen zich af rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Samen met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ecologen en de gebruikers, eigenaren en hun overheden werken we bijvoorbeeld aan de introductie van nieuwe wet- en regelgeving, omgevingsvisies en concrete uitvoeringsprojecten.

Economie & Innovatie

Een economie die niet gebaseerd is op olie, maar waarin gebruik wordt gemaakt van groene hernieuwbare grondstoffen - zoals in de Biobased en Circulaire Economy - daar zijn wij in thuis. Vanaf het allereerste begin hebben we ons verdiept in de ontwikkelingen rondom groene grondstoffen, circulariteit en de principes van cradle tot cradle. Ook voor wat betreft de inzet op communicatie met de omgeving hebben we flink gepionierd als het gaat om zulke innovaties in de economie. In verschillende projecten ondersteunen we startups die de schaalsprong naar marktintroductie willen maken, zorgen we voor de verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid en dragen we via (werk)conferenties, symposia en magazines bij aan zichtbaarheid. Ook concrete projecten die forse impact op de omgeving van dorpen en steden kunnen hebben steunen we graag. Bijvoorbeeld als het gaat om het sluiten van regionale kringlopen en het in beeld brengen van beschikbare grondstoffenstromen.

Leefbaarheid & Samenleving

De transitie naar een duurzame energievoorziening heeft een grote impact op onze ruimtelijke omgeving (landschap, natuur, beeldkwaliteit, industrieterreinen, dorpen en wijken) en op sociale gemeenschappen: wat komt er kijken bij de introductie van duurzame energie, wat vinden we passend en onder welke voorwaarden, hoe pak je dat op? Projecten rond energietransitie, maar ook over bijvoorbeeld mijnbouw, krimp en vitale regio’s voeren we vanuit heel verschillende perspectieven uit. Niet alleen overheden zijn daarin onze opdrachtgevers, maar ook bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en burgers. We genieten in die projecten vooral als we de ruimte hebben om samen met opdrachtgevers en hun omgeving zorgvuldig op te trekken in een goed proces, met oog en oor voor ieders belang. 

Ook weten wat Noordtij voor u kan betekenen?

Neem snel contact op!