Subnavigatie

Oplevering Bouwstenen Omgevingslab Steden en Dorpen

In De Friese Aanpak (samenwerking tussen provincie, gemeenten en Wetterskip om tot ingrediënten te komen voor de omgevingsvisies) heeft het Omgevingslab Steden en Dorpen gewerkt aan bouwstenen voor de volgende onderwerpen: Energietransitie, klimaatadaptatie, werk, economie, bereikbaarheid, demografie en leefbaarheid, wonen, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit. Veel van de inhoud voor de bouwstenen is opgehaald in een kortstondig, interactief proces met een brede vertegenwoordiging uit de Friese samenleving. Tijdens verschillende bijeenkomsten is er gesproken over dilemma’s die de bovenstaande onderwerpen in zich hebben. Veel van deze dilemma’s hadden betrekking op de mate waarin de overheid sturend en regisserend is, of vooral faciliterend om ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving. Dat leverde goede inzichten op in de mate waarin de samenleving ruimte nodig heeft om integrale initiatieven te ontwikkelen, die combineren met de lange termijnvisies en opgaven van de betrokken overheden. Deze inhoud is omgezet naar bouwstenen die de overheden kunnen benutten voor hun omgevingsvisies. De bouwstenen duiden een heldere en eenduidige richting én geven aan de verschillende partners ruimte om zorgvuldige afwegingen te maken en die te combineren met de eigen verantwoordelijkheden en toekomstige Omgevingsvisies.

In collegiale samenwerking hebben de bureaus Noordtij (procesregie en communicatie) en Weusthuis en Partners (inhoudelijke advisering,ontwikkeling bouwstenen) uitvoering gegeven aan de werkzaamheden. De planning en de uitvoering van het werk zijn in nauwe afstemming met een ambtelijke werkgroep opgepakt, waarin zowel gemeenten als provincie waren vertegenwoordigd. Meer lezen over het Omgevingslab Steden en Dorpen? Klik hier.

Terug naar overzicht