Subnavigatie

Gemeente De Wolden gaat voor groen

De gemeente De Wolden wil met de samenleving een Actieplan Klimaat en Energie opstellen. De gemeente vindt het stimuleren en faciliteren van burgerinitiatieven rond energiebesparing, energieopwekking en duurzaam leven belangrijk. Ter voorbereiding op het Actieplan is er een Energie-agenda opgesteld. In deze Energie-agenda staat een overzicht van de scenario’s en acties waarvoor initiatieven, ideeën en draagvlak bestaat binnen de gemeente. De Energie-agenda is de basis voor het actieplan Klimaat en Energie. Noordtij heeft het proces om tot de Energie Agenda te komen gefaciliteerd en de agenda geschreven.

Vier actieve bijeenkomsten

Om ingrediënten te verzamelen hebben we in totaal vier actieve werkbijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was een interne bijeenkomst voor medewerkers. Daarna volgden drie externe bijeenkomsten met de volgende thema’s: Wonen, Onderwijs en Sport en Ondernemers. De sfeer was bij alle vier de bijeenkomsten positief. Men wil graag meedenken over ingrediënten voor het actieplan. Eigen ervaringen rondom energie besparen en energie opwekken werden gedeeld. Alle ideeën en ingrediënten zijn verzameld en de volgende vijf focuspunten komen hieruit naar voren:

Meer uitnodigen dan de rem zijn voor innovatie

Voorbeeldfunctie uitdragen als gemeente

De bestaande woning/gebouwen voorraad stimuleren om schil te verbeteren

Energie besparing/opwekking in de openbare ruimte

Verkeer en vervoer inzetten

Gemeenteraad

Alle inbreng is meegenomen in de Energie-agenda. Deze Energie-agenda (met scenario’s) is eind 2016 besproken door het college van B&W en de gemeenteraad. De raad heeft unaniem voor scenario 3 'De Energieke Samenleving' gekozen. Op basis hiervan wordt in 2017 het Actieplan Klimaat & Energie gemaakt.

Terug naar overzicht