Subnavigatie

Naar een toekomstbestendige Waddenzee

Met het op te stellen Beleidskader Natuur Waddenzee wil het Rijk komen tot een integrale aanpak die de druk op de natuur vermindert en die bijdraagt aan de gewenste balans tussen ecologie en economie in de Waddenzee.

De gemeenten die samen het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden vormen, willen procesmatig, inhoudelijk zorgvuldig en tijdig betrokken zijn bij de totstandkoming van dit kader. Om vast te verkennen wat de gemeenschappelijke positie is van de verschillende Colleges B&W binnen het samenwerkingsverband, hebben we vanuit Noordtij een brainstormsessie gefaciliteerd. Doel van de sessie was om op basis van de thema's ecologie, economie en leefbaarheid vast na te denken over wat de eilandgemeenten hierin belangrijk vinden.

De resulaten van de brainstormsessie hebben we vervolgens uitgewerkt in een gespreksnotitie die de basis vormt voor de eventuele vervolgstappen van het samenwerkingverband om actief bij te dragen aan de opstelling van het beleidskader.  

 

 

 

Terug naar overzicht