Subnavigatie

Draagvlak voor lokaal Woonakkoord

De Gemeente Harlingen en woningcorporatie De Bouwvereniging zetten een plus op de nieuwe prestatieafspraken door een ‘lokaal woonakkoord’ te realiseren. Ook de Huurdersvereniging Harlingen is daarvoor van meet af aan betrokken. Een Woonakkoord is dan ook niet vrijblijvend. Er worden afspraken gemaakt op de thema’s die gezamenlijk worden benoemd, en de drie partners in het proces committeren zich de komende raadsperiode aan deze afspraken. De afspraken gaan zowel over huren en het woningbestand als over nauw verweven onderwerpen als leefbaarheid, participatie en het voorzieningenniveau.

Noordtij levert procesbegeleiding- zo kunnen de drie partners in het Woonakkoord elk optimaal hun eigen inbreng leveren. De eerste stap is de oriëntatie op visies, wensen en belangen, daarna volgt de afstemming op de afzonderlijke onderdelen. Met als resultaat het Woonaakkoord Harlingen

Krimp-afstemming tussen overheden en marktpartijen
In het najaar van 2013 faciliteerde Noordtij het gesprek over krimp in Noordwest Friesland. Centraal stonden de strategische voorraadbeheerplannen in relatie tot de ontwikkelingen op de woningmarkt. Hierbij zaten niet alleen de gemeenten en corporaties aan tafel, maar juist ook de banken, de bouwwereld, aannemers en makelaars.

Terug naar overzicht